Integriteitsbeleid

Het integriteitsbeleid van de Talent foundation PvT is verwoord in een document dat jaarlijks wordt geevalueerd en zo nodig aangepast. De actuele versie is op te roepen door op de volgende link te klikken.

Privacy verklaring

Talent foundation PvT verwerkt voor het verwezenlijken van haar doelstellingen persoonsgegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Wij willen hierover duidelijk en transparant zijn. In deze privacy verklaring geven wij inzicht in de omgang met persoonsgegevens.
Omgang met persoonsgegevens
Er zijn gegevens die iets over de persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar de persoon herleid kunnen worden spreken is er extra aandacht nodig voor het respecteren en beschermen van de privacy van de betrokkene.
De door ons ondersteunde talenten, bestuursleden, leden van de landencommissies, sponsoren en geïnteresseerden gaan een formele relatie met ons aan, waarvoor we hun persoonsgegevens nodig hebben. Daarnaast hebben we gegevens nodig voor de uitvoering van administratieve processen rondom het reserveren en uitbetalen van de toegezegde financiën aan onze talenten. Tenslotte geven wij informatie over onze activiteiten, onder andere in de vorm van het Activiteiten- en Financieel Jaarverslag. Talent foundation PvT gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die het nodig heeft voor het uitvoeren van haar activiteiten.
Talent foundation PvT verwerkt persoonsgegevens van:

  • Talenten met wie wij direct een relatie hebben omdat zij door ons ondersteund worden bij de ontwikkeling van hun ambities en mogelijkheden door het volgen van een opleiding, het leren van een ambacht of het opzetten van een eigen onderneming.
  • Leden van de landencommissies die zich in die landen waar Talent foundation PvT talenten ondersteunt, bezig houden met het identificeren, begeleiden en beoordelen van de talenten.
  • Geïnteresseerde en betrokken mensen die geïnformeerd willen worden over ontwikkelingen, initiatieven en activiteiten van de Talent foundation PvT.
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waarmee wij een sponsorrelatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.
De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is. Het is voor ons, als stichting met een Goed Doel, belangrijk om sponsoren en donateurs te hebben en te werven. Hiervoor is onze website een belangrijk communicatiemiddel. Op onze website brengen wij de ondersteunde talenten en de voorheen ondersteunde talenten in beeld. Hiervoor gebruiken we (een gedeelte van) de gegevens uit het standaard intakeformulier. De talenten hebben bij de intake toestemming gegeven om hun persoonsgegevens te gebruiken.

Voor het beschrijven van de talenten op onze website gaan we als volgt te werk:
– Uitsluitend vermelding van voornaam en woonplaats.
– Anonieme informatie over over de sociale en financiële situatie van hun gezin en familie.
– Maximaal 5 jaar na afloop van de ondersteuning, of eerder op verzoek van het talent, wordt de individuele informatie verwijderd van het publiek toegankelijke deel van de website.

Talenten die op onze website staan, zijn hierover geïnformeerd door de landencommissies en hiermee akkoord gegaan. Vanaf april 2018 wordt op het aanvraagformulier expliciet om toestemming gevraagd en wordt hiervoor getekend. Het bovenstaande geldt ook voor de foto’s die wij op de website plaatsen.

Toezicht
De secretaris/webmaster van het bestuur van Talent foundation PvT is verantwoordelijk voor het toezicht op zodanige verwerking van de persoonsgegevens dat de privacy van de betrokkenen gewaarborgd blijft. Volledige naam, adres en prive-gegevens worden intern via email en Dropbox gedeeld met leden van bestuur, landencommissies en raad van advies. Extern worden uitsluitend voornamen, land en woonplaats van ondersteunde talenten gedeeld. Informatie van sponsoren en donateurs wordt extern alleen gedeeld als deze daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.

Raadpleging
De volledige persoonsgegevens kunnen alleen worden geraadpleegd door bestuursleden en de leden van de landencommissies indien dit nodig is voor het uitvoeren van hun administratieve en financiële activiteiten.

Uitwisseling
Talent foundation PvT kan alleen gegevens voor een ander doel, dan waarvoor ze verwerkt zijn, gebruiken als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Dit doet zich uitsluitend voor bij het zoeken en / of koppelen van een sponsor / sponsoren aan (een) specifiek talent. Verder worden geen gegevens uitgewisseld met derden.

Archivering
Voor archiefdoeleinden worden alle aanvragen, akkoordverklaringen en voortgangsverslagen digitaal bewaard. Deze zijn uitsluitend teogankelijk voor actueel actieve leden van bestuur en landencommissies.

Vragen of klachten
Vragen of klachten omtrent de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gesteld en gemeld bij de secretaris van het bestuur via de "Contact" pagina.