Beleidsplan 2021-2025

Eind 2020 is door het toenmalige bestuur de meest recente versie van het Beleidsplan opgesteld. Dit betreft de toenmalige visie op de ontwikkeling van de Talent foundation PvT. Deze versie is via de volgende link: Beleidsplan 2021-2025 beschikbaar. In 2021 is verder gewerkt aan de invulling hiervan.

Actuele situatie

Begin 2022 waren er sinds 2009 structureel landencommissies actief in Kenia en Thailand. Meer recent is er enkele jaren geleden gestart met ondersteuning van talenten in Malawi en Guatemala via in deze landen reeds actieve organisaties. In de afgelopen 5 jaar is de ondersteuning in Indonesië, Argentinië, Nepal en India - vanwege gebrek aan personele continuïteit van commissies - afgebouwd. Op grond van een recente meerjarige sponsoring van ASMI wordt de vorming van een nieuwe landencommissie overwogen in Taiwan, hetgeen door de wereldwijde coronaproblematiek niet nog niet mogelijk is geweest. In overleg met ASMI zijn de hiervoor beschikbaar gestelde middelen inmiddels grotendeels ingezet voor ondersteuning via de bestaande landencommissies. Actueel is ca. 35k€ van de beschikbare middelen gereserveerd voor ondersteuning van bestaande talenten en is nog 25 k€ beschikbaar voor financiering van nieuwe aanvragen.

Hoe verder?

In in juni 2021 is met het actuele beleidsplan als uitgangspunt een oriënterende en richtinggevende discussie gestart met de landencommissies en Raad van Advies over de doelstellingen en werkwijze voor de komende jaren. Hieruit is geconcludeerd dat de centrale (dubbele) missie van de Talent Foundation nog steeds een prima leidraad voor de toekomst is, maar dat de invulling daarvan mogelijk aan vernieuwing toe is. Afgesproken is om daarom vooralsnog met de huidige werkwijze voort te gaan, maar parallel een discussie met betrokkenen en belanghebbenden in en rondom de Talent Foundation aan te gaan omtrent een mogelijke vernieuwing van de aanpak om de missie toekomstbestendig in de praktijk te kunnen blijven brengen. Centrale vraag aan is daarbij in hoeverre op grond van de hierboven geschetste ontwikkelingen in de afgelopen jaren en de daaruit voortkomende actuele stand van zaken, de huidige doelstelling, criteria en werkwijzen voldoende passend en toekomstbestendig zijn en welke veranderingen daartoe nodig en mogelijk geacht worden. Parallel wordt dezelfde vraagstelling besproken met sponsoren, vertegenwoordigers van verwante “goede doelen” organisaties en proberen we via contacten in het onderwijs hieromtrent de perceptie en inspiratie van een jongere generatie te betrekken.