Click Looking back for translation of text below!

Oprichting

De (voorloper van de) Talent Foundation PvT bestaat inmiddels 30 jaar. In 1991 als “Peter van Tilburgfonds” door Yvonne Mulder opgericht bij gelegenheid van haar 50e verjaardag, geïnspireerd door en als eerbetoon aan haar vader. Zijn levensmotto: ”Ontdek je talenten en ontwikkel ze maximaal, niet alleen voor jezelf, maar vooral om anderen te helpen”, was voor Yvonne een stimulans en steun om zich te ontwikkelen en is sinds de oprichting van de stichting de centrale doelstelling en motivatie geweest voor de bij de organisatie en uitvoering betrokken vrijwilligers.

Opstart

Vanuit een startkapitaal van ca. 5000 gulden en navolgende donaties uit het familie en zakelijke netwerk van Yvonne werden in de eerste 10 jaar op beperkte schaal individuele bestemmingen gezocht en gefinancierd om de doelstelling in de praktijk te brengen. Dankzij twee legaten uit de familiekring konden de activiteiten vanaf 2001 sterk worden uitgebreid. Dit leidde tot een snelle groei en verbreding van de ondersteuning, waardoor in 2005 – veelal eenmalig – ondersteuning werd gegeven in meer dan 25 landen. Hierbij werd snel duidelijk dat er vanwege culturele en fysieke afstand tot de “talenten” behoefte was aan betrouwbare tussenpersonen die bekend waren met de situatie ter plaatse én de Nederlandse normen voor financiering van de ondersteuning. Dit had vooral tot doel om de talenten ter plaatse beter te kunnen selecteren en te begeleiden en daarmee het effect van de ondersteuning te vergroten en het misbruik van middelen te voorkomen. Aanvankelijk kon hierin worden voorzien via individuele contacten met enkele medewerkers van ambassades en andere Nederlandse expats. In een later stadium ontstonden hieruit in Argentinië, Indonesië, India, Nicaragua en Nederlandse Antillen de eerste “landencommissies” met Nederlandse en lokale leden.
Door toetreding van nieuwe bestuursleden, de vorming van een adviesraad met aanvullende ervaring en de certificering door het CBF, werd de werkwijze en verantwoording over verwerving en inzet van financiële middelen verbeterd. Tevens werd de ANBI-status verworven waardoor fiscaal aantrekkelijker gedoneerd kan worden. Rondom de stichting was inmiddels uit het netwerk van Yvonne en andere bestuurders een kring van invloedrijke personen uit politieke, zakelijke en culturele netwerken als ambassadeur en ondersteuner betrokken geraakt, waardoor diverse succesvolle benefiet¬evenementen met kapitaalkrachtige donateurs en hoge opbrengst konden worden georganiseerd.

Vernieuwing

In 2006 trad Yvonne wegens toenemende gezondheidsproblemen af als voorzitter en werd door de nieuwe voorzitter Liesbeth Savelkoul een vrijwel geheel nieuw bestuur gevormd. Op basis van een nadere onderlinge kennismaking en gedachtenuitwisseling werden door het nieuwe bestuur de doelstellingen en werkwijzen geactualiseerd en gedocumenteerd. Als onderdeel hiervan Als onderdeel hiervan werd de naam veranderd in “Talent foundation”, met de toevoeging van de initialen PvT om de verbinding met het voormalige Peter van Tilburg Fonds te behouden voor de toenmalige donateursgroep uit het netwerk van Yvonne. De missie werd aangescherpt tot: 

“Helpt talentvolle jongeren in kansarme omstandigheden hun talenten te ontwikkelen
om daarmee hun toekomst en die van hun omgeving te verbeteren”

Tevens werden er werden scherpere richtlijnen voor selectie van kandidaten (tussen 15 – 25 jaar) en maximale omvang (€3000) en duur (4 jaar) van de ondersteuning vastgesteld. In het verlengde hiervan werd de werkwijze voor de samenstelling en taken van landencommissies en het opstellen van en besluiten over aanvragen gedocumenteerd. Daarnaast werd de verslaggeving, financiële verantwoording en evaluatie van het resultaat van de ondersteuning verder verbeterd en gestandaardiseerd.

Donateurs en sponsoren

Voor wat betreft verwerving van financiële middelen werd de systematiek van verzenden van jaarlijkse acceptgiro’s en nieuwbrieven naar het netwerk van Yvonne verlaten en vervangen door een combinatie van benefietevenementen en werving van sponsoren uit het netwerk van het bestuur en commissieleden. Hiertoe werd de voormalige website van het Peter van Tilburgfonds vernieuwd als centraal communicatie- en informatiemiddel en werden hierbij passende logo’s, flyers, folders, posters, banners etc. kosteloos vervaardigd door sponsoren. Verder werd de ondersteuning in landen waar onvoldoende continuïteit van landencommissies mogelijk bleek bewust afgebouwd en werd ter vervanging hiervan actief contact gezocht met personen en organisaties die al in “kansarme” landen actief waren voor verwante doelstellingen en van daaruit zicht hadden op individuele talenten die passen bij de doelstelling van de Talent Foundation. Voor de sponsorwerving werd meer recent gekozen voor de actieve benadering van organisaties, bedrijven en personen die een verbinding hebben met de algemene doelstelling en/of specifieke landen en talenten in het programma en hiervoor de meerjarige financiering kunnen leveren. Tevens werd een begin gemaakt met het vastleggen van meerjarige particuliere donaties in fiscaal aantrekkelijke schenkingsovereenkomsten.

Financiele ontwikkeling

In de figuur hiernaast is zichtbaar dat de stichting in de eerste 10 jaar maar in beperkte mate in staat was om de beschikbare middelen uit te geven en nieuwe inkomsten te verwerven. Het vermogen was daardoor in 2001 gegroeid tot bijna 13.000 euro en nam daarna, door de optelsom van legaten en succesvolle benefietevenementen, snel toe tot meer dan 100.000 euro. Tevens is zichtbaar dat het op grond van de vernieuwde (landencommissie) aanpak voor inzet en verwerving van (sponsor) middelen in de afgelopen 10 jaar mogelijk is geweest om jaarlijks gemiddeld inkomsten van 15 – 20 k€ te verwerven.
Door een bewust grotere inzet van beschikbare middelen voor ondersteuning van talenten daalde het vermogen naar ca. 60 k€ in 2020, waarvan ca. de helft was gereserveerd voor de meerjarige financiering van reeds in het programma opgenomen talenten. In totaal is sinds de start van de stichting ca. 500.000 euro aan inkomsten verworven, op grond waarvan ruim 250 individuele talenten zijn ondersteund, waarvan 85% in de laatste 15 jaar.