In 2018 heeft de Talent Foundation PvT een start gemaakt met de ondersteuning van 2 Talenten in Guatemala.


HESTER

Talent/Ambitie: Studie voor Onderwijzer Intercultureel Onderwijs voor Kinderen afmaken

Ondersteuning Talent Foundation PvT (G-01) : 995 euro voor  2018

Status/Resultaat: 

Januari 2018:  Hester  begon met het zesde jaar en laatste jaar van de opleiding voor middelbaar onderwijs die wordt afgesloten in oktober 2018 en die daarbij de titel verleent Onderwijzer Intercultureel Tweetalig Onderwijs. Zijn studiejaar bestaat uit 40 leerlingen, 26 vrouwen en 14 mannen. De meesten van hen zijn Maya Q’eqchi. In de periode januari-juni 2018 kwamen de volgende vakken aan de orde: Chemie, Didactiek, Didactiek Sociale Gemeenschap en Milieu, Sociale en culturele vaardigheden, Maya literatuur, Algemene literatuur, Taal: Maya Q’eqchi, Onderwijskunde Workshop. Voor Hester was het leukste vak Algemene literatuur. Het minst interessant vond hij Didactiek Sociale Gemeenschap en Milieu, maar ook voor dat vak is hij geslaagd. Het was hard werken tijdens het eerste semester, met heel veel opdrachten. Soms was er zoveel studiewerk, dat er van slapen nauwelijks iets terecht kwam. Juist daarom is Hester zo blij met de behaalde studie resultaten en ook persoonlijk heeft hij zich positief ontwikkeld. Veel heeft hij te danken aan de steun en begeleiding die hij ontvangt van zijn moeder, waardoor hij dit jaar kan afstuderen.

Juli 2018: In juli is Hester begonnen met het praktijkgedeelte van zijn opleiding. Hij dient daarbij les te geven aan kinderen tussen de 3 en 6 jaar in een onderwijsinstelling van Tucurú. Het ministerie van onderwijs heeft bepaald dat het hierbij gaat om een verplicht onderdeel voor alle studenten van het zesde jaar van de opleiding. Hester heeft als school gekozen Onderwijscentrum Pain, in het dorp La Playa, onderdeel van Tucurú. Het praktijkgedeelte van Hester loopt van juli tot september 2018, van 7.30 uur tot 12 uur, van maandag tot en met vrijdag. De klas van Hester bevat 25 leerlingen, jongens en meisjes van 5 en 6 jaar. In de namiddag van 14.00 tot 18.30 uur zijn er lessen in het opleidingsinstituut. Nadruk wordt daarbij gelegd op groepswerk, participatie en het ontwikkelen van eigen initiatief. Hester is onderdeel van een groepje dat de docenten hebben gevormd voor methodologie ontwikkeling.

September 2018: Eind september dient Hester drie verslagen in te leveren rond de thema’s Planning, Ervaringen in de praktijk van het onderwijs, Bijzonder project/workshop. In september beginnen ook de voorbereidingen voor het afstuderen in november 2018. Studenten en docenten vormen daartoe werkgroepen rond inhoud en logistieke uitvoering. Hester is van oordeel dat hij in het eerste semester van dit jaar veel heeft geleerd, zowel op het vlak van de studie alsook met betrekking tot zijn maatschappelijke engagement. Hij houdt van zijn studie, onderwijzer zijn is echt een roeping voor hem. Hij heeft goede contacten met zijn medestudenten. Hij heeft verantwoordelijkheidsgevoel en laat zich in zijn leven leiden door sociale en christelijke waarden. Hester is solidair en helpt waar hij kan. Er staat hem in het tweede semester veel werk te wachten: les geven  en het voorbereiden van het didactisch materiaal voor zijn lessen.

 


LIJIA

Talent/Ambitie: Opleiding tot lerares middelbaar beroepsonderwijs en pedagogie afmaken.

Ondersteuning Talent Foundation PvT (G-02) : 2000 euro voor  2018-2019

Status/Resultaat: 

November 2018: Lijia  begon de studie Pedagogie en Onderwijskunde in februari 2015; de studie duurt vijf jaar. Tussen 2015 tot 2017 voltooide ze de drie eerste studiejaren, maar vanwege economisch problemen was zij niet in staat haar studie te vervolgen om het Licentiaat te behalen. Om die reden nam Verdad y Vida contact op met de Stichting Nuenen-Guatemala om de mogelijkheid te onderzoeken om door middel van de Talent Foundation de studente in staat te stellen haar studie te vervolgen in 2018 en 2019. Eind 2019 zal Lijia dan de titel van Licentiate in Pedagogie en Onderwijskunde behalen. Het eerste semester ving aan in februari 2018 en eindigde in juni van datzelfde jaar. In die periode slaagde Lija voor de volgende onderdelen: Onderwijsplanning, Kwaliteitsbeheer,. Handelskennis en marktwerking, Onderwijsmodellen, Seminar Interculturaliteit en Onderwijs Gedurende het eerste semester heeft Lija op een positieve wijze deelgenomen aan de verschillende studieonderdelen en daarbij vooral gelet op versterking van het teamwork dat nodig is om de ontvangen studieopdrachten uit te voeren. Zij deed mee aan het opzetten van een onderzoekmodel voor educatieve centra waarbij interviews werden afgenomen van pedagogische en financiële medewerkers van de centra.

De studierichting Licentiaat in Pedagogie en Onderwijskunde telt veel studenten, mannen zowel als vrouwen. Er hebben zich enkele problemen voorgedaan die verband houden met achtergrond en ervaringen van de studenten en met verschillende persoonlijkheidsstructuren. Ook slagen niet alle docenten er in om problemen op te lossen via een opbouwende en open dialoog. Dit leidt dan weer tot gebrekkige communicatie tussen sommige studenten en docenten.

Lijia is een rustige, hartelijke en beschaafde jonge vrouw die probeert de harmonie binnen de groep te bevorderen.  Zij is zeer toegewijd aan het uitvoeren van haar studietaken. Ze is behulpzaam in het oriënteren en begeleiden van nieuwe studenten, wat haar erg geliefd heeft gemaakt binnen de groep. Ze ondersteunt andere studenten op het vlak van informatica, want velen hebben daar moeite mee. Lijia maakt hen wegwijs op het gebied van pc-toepassingen en online-fora die de opdrachten van de studie vergemakkelijken.

Ook buiten de universiteit is Lijia actief. Ze ondersteunt een groepje jongeren die een middelbare school opleiding volgt met specialisatie boekhouding en bedrijfsadministratie. Ze verzorgt binnen die opleiding een seminar over het gewapende interne conflict van Guatemala (burgeroorlog in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw). Over dat onderwerp heeft ze ook een inleiding verzorgd  voor een groep van 35 leerlingen van de lagere school in San Cristóbal Verapaz.

Lijia is ook lid van de Groep Kaqkoj in San Cristóbal Verapaz die ondersteund wordt door Verdad y Vida. In mei kreeg ze met andere jongeren de gelegenheid deel te nemen aan  een nationale bijeenkomst over nieuwe technieken in visuele communicatie. De bijeenkomst was georganiseerd door de Noord-Amerikaanse filmmaatschappij Skylight. Deze bijeenkomst krijgt een vervolg en Lijia is lid van een team dat een presentatie gaat maken over het interne gewapende conflict.

Zelf vindt Lijia dat ze in het eerste semester veel heeft geleerd en dat ze goed heeft kunnen functioneren op de verschillende studieonderdelen. Ze voelt zich opgenomen binnen de groep studenten van haar studierichting met wie ze goed overweg kan. Ze is aardig, vriendelijk en solidair met anderen.

Deel op FacebookShare on Facebook