In 2018 heeft de Talent Foundation PvT een start gemaakt met de ondersteuning van 2 Talenten in Guatemala in samenwerking met de Stichting Nuenen-Guatemala die sinds 2010 steun geeft aan mensen en organisaties die zich inzetten voor betere levensomstandigheden van de Maya-bevolking van Tucurú, een plaats in het hoogland van Guatemala.  Zie de website van de stichting voor meer informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANDENCOMMISSIE

De landencommissie Guatemala wordt gevormd door de Nederlandse leden Gemma van den Hooff, Johan Ebberink, Ans de Rooij en de Guatemalteekse  leden  Patricia Camposeco, Dora Mirón en Juan Vandeveire.


BEVERLIN

 

 

 

 

 

 

Talent/Ambitie: Studie mechatronica volgen

Ondersteuning Talent Foundation PvT (G-04) : 3350 euro voor  2021-2022

Status/Resultaat: 

Oktober 2020: Ondersteuning goedgekeurd door bestuur Talent Foundation


ARIS

Talent/Ambitie: Voltooiing  universitaire studie met academische master graad  Maatschappelijk Werk

Ondersteuning Talent Foundation PvT (G-03) : 3058 euro voor  2020-2022

Status/Resultaat: 

Maart 2020: Ondersteuning goedgekeurd door bestuur Talent Foundation

 

 


HESTER

Talent/Ambitie: Studie voor Onderwijzer Intercultureel Onderwijs voor Kinderen afmaken

Ondersteuning Talent Foundation PvT (G-01) : 995 euro voor  2018

Status/Resultaat: 

Januari 2018:  Hester  begon met het zesde jaar en laatste jaar van de opleiding voor middelbaar onderwijs die wordt afgesloten in oktober 2018 en die daarbij de titel verleent Onderwijzer Intercultureel Tweetalig Onderwijs. Zijn studiejaar bestaat uit 40 leerlingen, 26 vrouwen en 14 mannen. De meesten van hen zijn Maya Q’eqchi. In de periode januari-juni 2018 kwamen de volgende vakken aan de orde: Chemie, Didactiek, Didactiek Sociale Gemeenschap en Milieu, Sociale en culturele vaardigheden, Maya literatuur, Algemene literatuur, Taal: Maya Q’eqchi, Onderwijskunde Workshop. Voor Hester was het leukste vak Algemene literatuur. Het minst interessant vond hij Didactiek Sociale Gemeenschap en Milieu, maar ook voor dat vak is hij geslaagd. Het was hard werken tijdens het eerste semester, met heel veel opdrachten. Soms was er zoveel studiewerk, dat er van slapen nauwelijks iets terecht kwam. Juist daarom is Hester zo blij met de behaalde studie resultaten en ook persoonlijk heeft hij zich positief ontwikkeld. Veel heeft hij te danken aan de steun en begeleiding die hij ontvangt van zijn moeder, waardoor hij dit jaar kan afstuderen.

Juli 2018: In juli is Hester begonnen met het praktijkgedeelte van zijn opleiding. Hij dient daarbij les te geven aan kinderen tussen de 3 en 6 jaar in een onderwijsinstelling van Tucurú. Het ministerie van onderwijs heeft bepaald dat het hierbij gaat om een verplicht onderdeel voor alle studenten van het zesde jaar van de opleiding. Hester heeft als school gekozen Onderwijscentrum Pain, in het dorp La Playa, onderdeel van Tucurú. Het praktijkgedeelte van Hester loopt van juli tot september 2018, van 7.30 uur tot 12 uur, van maandag tot en met vrijdag. De klas van Hester bevat 25 leerlingen, jongens en meisjes van 5 en 6 jaar. In de namiddag van 14.00 tot 18.30 uur zijn er lessen in het opleidingsinstituut. Nadruk wordt daarbij gelegd op groepswerk, participatie en het ontwikkelen van eigen initiatief. Hester is onderdeel van een groepje dat de docenten hebben gevormd voor methodologie ontwikkeling.

September 2018: Eind september dient Hester drie verslagen in te leveren rond de thema’s Planning, Ervaringen in de praktijk van het onderwijs, Bijzonder project/workshop. In september beginnen ook de voorbereidingen voor het afstuderen in november 2018. Studenten en docenten vormen daartoe werkgroepen rond inhoud en logistieke uitvoering. Hester is van oordeel dat hij in het eerste semester van dit jaar veel heeft geleerd, zowel op het vlak van de studie alsook met betrekking tot zijn maatschappelijke engagement. Hij houdt van zijn studie, onderwijzer zijn is echt een roeping voor hem. Hij heeft goede contacten met zijn medestudenten. Hij heeft verantwoordelijkheidsgevoel en laat zich in zijn leven leiden door sociale en christelijke waarden. Hester is solidair en helpt waar hij kan. Er staat hem in het tweede semester veel werk te wachten: les geven  en het voorbereiden van het didactisch materiaal voor zijn lessen.

Maart 2019: Hester heeft in oktober 2018 met succes zijn studie Pedagogische Academie Intercultureel Tweetalig Onderwijs, Instituut voor Gemengd Tweetalig Onderwijs TUKUR, San Miguel Tucurú, Alta Verapaz, afgesloten. Van juni tot september voltooide hij het praktijkgedeelte van zijn studie in de onderwijsinstelling PAIN in het dorp La Playa, gemeente Tucurú. Hij gaf daarbij, met supervisie, les aan jongens en meisjes tussen 3 en 6 jaar. Het praktijkgedeelte nam dus drie maanden in beslag, met lessen van 8 uur ’s morgens tot 1 uur ’s middags. In de namiddag volgde Hester de lessen die onderdeel zijn van zijn opleiding. Hij slaagde voor het praktijkgedeelte en daarmee kon hij zijn opleiding aan de Pedagogische Academie met succes afronden. De vakken Maya Q’eqchi’ taal en Mayaliteratuur vormden onderdeel van de studie van Hester; juist deze onderdelen van zijn studie hebben het culturele zelfbewustzijn van de student versterkt en stellen hem in staat goed onderwijs te geven in het Q’eqchi’. Op 10 november 2018 was Hester in het gemeentehuis van Tucurú, samen met 120 medestudenten, 65 vrouwen en 55 mannen, om te vieren dat ze waren geslaagd. Het eigenlijk diploma ontvangen de studenten pas eind Maart 2019; op dat moment ontvangen alle studenten die in Guatemala in 2018 zijn afgestudeerd, hun diploma. Zo gauw hij zijn diploma heeft wil Hester werk gaan zoeken. Hij heeft een oom in de hoofdstad die hem wil helpen om een passende baan te vinden. Op die manier hoopt hij te kunnen bijdragen aan het onderhoud van zijn familie, zodat het gezin niet meer alleen afhankelijk is van zijn moeder.  Hester wil graag blijven studeren; hij denkt daarbij aan de universiteit en de studierichting Forensisch Expert. Om die universitaire studie te gaan doen moet Hester wel een eigen inkomen uit werk hebben, want zijn familie kan onmogelijk zijn studie bekostigen.

 


LIJIA

Talent/Ambitie: Opleiding tot lerares middelbaar beroepsonderwijs en pedagogie afmaken.

Ondersteuning Talent Foundation PvT (G-02) : 2000 euro voor  2018-2019

Status/Resultaat: 

November 2018: Lijia  begon de studie Pedagogie en Onderwijskunde in februari 2015; de studie duurt vijf jaar. Tussen 2015 tot 2017 voltooide ze de drie eerste studiejaren, maar vanwege economisch problemen was zij niet in staat haar studie te vervolgen om het Licentiaat te behalen. Om die reden nam Verdad y Vida contact op met de Stichting Nuenen-Guatemala om de mogelijkheid te onderzoeken om door middel van de Talent Foundation de studente in staat te stellen haar studie te vervolgen in 2018 en 2019. Eind 2019 zal Lijia dan de titel van Licentiate in Pedagogie en Onderwijskunde behalen. Het eerste semester ving aan in februari 2018 en eindigde in juni van datzelfde jaar. In die periode slaagde Lija voor de volgende onderdelen: Onderwijsplanning, Kwaliteitsbeheer,. Handelskennis en marktwerking, Onderwijsmodellen, Seminar Interculturaliteit en Onderwijs Gedurende het eerste semester heeft Lija op een positieve wijze deelgenomen aan de verschillende studieonderdelen en daarbij vooral gelet op versterking van het teamwork dat nodig is om de ontvangen studieopdrachten uit te voeren. Zij deed mee aan het opzetten van een onderzoekmodel voor educatieve centra waarbij interviews werden afgenomen van pedagogische en financiële medewerkers van de centra.

Zelf vindt Lijia dat ze in het eerste semester veel heeft geleerd en dat ze goed heeft kunnen functioneren op de verschillende studieonderdelen. Ze voelt zich opgenomen binnen de groep studenten van haar studierichting met wie ze goed overweg kan. Ze is aardig, vriendelijk en solidair met anderen.

Maart 2019: Gedurende het tweede semester heeft Lijia  in verschillende educatieve centra gewerkt als onderdeel van haar studieprogramma. Ze heeft dat gedaan met een positieve houding, toegewijd en met doorzettingsvermogen. In de loop van het semester hebben Lijia en haar collega studenten ook in groepsverband gewerkt. Ze zijn dat niet gewend, maar ze hebben veel geleerd en samen slaagden zij er in reële problemen aan te pakken en goede oplossingen te vinden. In haar eerste jaar Licenciaat heeft Lija een goed zicht gekregen op de door haar gekozen studierichting waarbij soms snel beslissingen moeten worden genomen, maar er ook tijd dient te zijn om strategische plannen uit te werken. Lija houdt van haar studie, die niet alleen gericht is op de jeugd maar ook op jongeren en volwassenen. Ze gebruikt daarbij verschillende methoden. Vooral het werken met jongeren bevalt haar; met hen probeert zij het geleerde in praktijk te brengen, thuis, in het gezin, op school en in de samenleving.

September 2019: Gedurende het eerste semester van 2019 is Lijia ook buiten haar studie actief geweest. Op verschillende scholen heeft zij een bijdrage geleverd, waarbij ze haar in de studie opgedane kennis in praktijk heeft gebracht. Zij heeft een positieve instelling, is solidair en bereid thuis en in de gemeenschap bij te dragen waar dat mogelijk is. Lija speel ook een positieve rol binnen de groep van medestudenten. Ze is origineel, heeft vernieuwende ideeën en draagt er toe bij dat er binnen de groep wordt nagedacht en gediscussieerd rond relevante thema’s. Samen worden oplossingen gezocht voor problemen die zich aandienen, met name met betrekking tot de situatie van het onderwijs in Guatemala. Dit jaar, 2019, is voor Lija het laatste jaar van haar studie Licenciaat in Pedagogie en Onderwijskunde. Haar academische vorming is een bijdrage aan het verwerven van nieuwe inzichten op het gebied van onderwijs voor kinderen en volwassenen. Op dit moment is ze bezig met de formaliteiten om haar officiële diploma te verkrijgen.

Maart 2020: Lija heeft haar studie met succes afgesloten en schreef onderstaande dankbrief aan de Talent Foundation

Met deze brief richt ik mij tot u en wens u succes in uw dagelijkse bezigheden. Op de eerste wil ik u heel veel danken voor de steun die u mij de laatste twee jaar heeft gegeven in het proces van mijn academische vorming. In 2019 heb ik met succes mijn cursussen gevolgd en daarmee heb ik mijn studie Licenciaat in Pedagogie en Onderwijskunde kunnen afsluiten. Tussen januari en maart 2020 moet ik nog het privé-examen afleggen waarmee ik het studieprogramma zal afsluiten. Dat is de laatste stap om met een bachelordiploma te kunnen afstuderen. Daarna zal de universiteit mij de titel/graad verlenen. Dat gebeurt op een formeel afstudeer-evenement dat tussen juni en augustus 2020 zal plaatsvinden.

Ik ben de Talent Foundation heel erg dankbaar dat u mij in staat heeft gesteld om deze twee jaar mijn studie te vervolgen. Ik heb daarbij nieuwe kennis en ervaring opgedaan door de uitgevoerde onderzoeken. Die periode heeft mij ook in staat gesteld om een beetje meer te leren over de werkelijkheid van mijn directe omgeving. Ik ben me daardoor bewuster geworden van de noodzaak om steun, begeleiding en solidariteit te geven aan anderen en aan mijn medestudenten. Ik waardeer de begeleiding die u mij heeft gegeven tijdens deze jaren van academische opleiding. Ik voel me meer betrokken en toegewijd aan het ondersteunen van verschillende initiatieven en jongerengroepen om de situatie van onze omgeving te verbeteren en om het algemeen belang te zoeken.

Op korte termijn wil ik een formele baan gaan zoeken, een baan die me in staat stelt om mijn opgedane kennis in de praktijk te brengen en op die manier bij te dragen aan de opbouw van een beter land. Ik dank u voor de aandacht die u aan mijn brief geeft en nogmaals dank ik u oprecht voor de gelegenheid die u mij heeft geboden om mijn academisch en persoonlijk vormingsproces voort te zetten.

Met vriendelijke groeten, 

Lijia Araceli Pop Ical