Talent foundation op Wereldmarkt Nuenen!
08/09/2023
“Survive” van Magdaline
02/10/2023
Talent foundation op Wereldmarkt Nuenen!
08/09/2023
“Survive” van Magdaline
02/10/2023

Afscheid Raad van Advies

Vanaf de oprichting in 1991 heeft het bestuur van de Talent foundation zich laten ondersteunen door een Raad van Advies met leden die de taak en achtergrond hadden om vanuit hun expertise (on)gevraagd advies uit te kunnen brengen op het gebied van financien, communicatie, fondsenwerving en lange termijn strategie. In de afgelopen jaren is de toenmalige Raad van Advies aan de voorkant geraadpleegd bij het herformuleren van de strategie om de doelstellingen ook in de komende jaren te kunnen blijven verwezenlijken. Het resultaat hiervan is tijdens de strategiedag op 2 september jl. nader ingevuld in overleg met de leden van de actuele landencommissies. Vanzelfsprekend was de Raad van Advies hierbij ook uitgenodigd. Voor ieder van hen bleek dit echter om uitlopende persoonlijke redenen een goed moment om hun formele betrokkenheid bij de Talent foundation te beeindigen. Het bestuur heeft daarvoor alle begrip getoond en ieder van hen inmiddels persoonlijk bedankt voor de steun die zij in de afgelopen jaren hebben geleverd. Met dit bericht willen we Pieter-Marijn, Jan en Ralph ook publiekelijk bedanken voor de rol die zij hebben gespeeld om de Talent foundation te ondersteunen.

Hulp van Talent Friends

VaMede in het licht van de aangepaste strategie heeft het bestuur besloten om vooralsnog niet meteen op zoek te gaan naar nieuwe leden van een structurele formele Raad van Advies. We willen in het komend jaar nagaan in hoeverre het mogelijk is om wanneer daar aanleiding voor is hulp en advies te krijgen van een groter aantal "Talent Friends" die beschikken over de benodigde expertise en bereid zijn dit op meer incidentele basis met ons te delen. Een actueel overzicht van wie bereid os ons in deze rol te ondersteunen is te vinden op de "Ondersteuners" pagina.

Als u interesse en tijd heeft om ons werk te ondersteunen op basis van bij u of uw bedrijf/organisatie aanwezige ervaring, talent of interesse, neem dan contact met ons op. We bespreken dan wat nodig en mogelijk is.