Privacy statement

Talent foundation PvT verwerkt voor het verwezenlijken van haar doelstellingen persoonsgegevens. Wij willen hierover duidelijk en transparant zijn. In dit privacy statement geven wij inzicht in de verwerking van persoonsgegevens.

Omschrijving persoonsgegevens

Er zijn gegevens die iets over de persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd. Wanneer

(een combinatie van) deze gegevens naar de persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Omdat Talent foundation PvT die persoonsgegevens nodig heeft voor het uitvoeren van haar activiteiten, gaan wij daar zorgvuldig mee om. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

Talent foundation PvT  verwerkt persoonsgegevens van:

  • talenten met wie wij direct een relatie hebben omdat zij door ons ondersteund worden bij de ontwikkeling van hun talenten door het volgen van een opleiding, het leren van een ambacht of het opzetten van een eigen bedrijfje
    · leden van de landencommissies die zich in die landen waar Talent foundation PvT talenten ondersteunt, bezig houden met het spotten, begeleiden en coachen van de talenten
  • geïnteresseerde en betrokken mensen die geïnformeerd willen worden over ontwikkelingen, events en activiteiten
  • mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waarmee wij een sponsorrelatie hebben,

willen krijgen of hebben gehad.

Verantwoordelijkheid  voor de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens waarover wij beschikken, worden verwerkt in Dropbox. De secretaris van het bestuur van Talent foundation PvT  is verantwoordelijk voor het verwerken van de benodigde persoonsgegevens in Dropbox. De bestuursleden en de leden van de landencommissies krijgen van de secretaris toegang tot voor hen relevante gegevens.  Overige delen van Dropbox zijn niet toegankelijk.

Reden van het verwerken van persoonsgegevens

De door ons ondersteunde talenten, bestuursleden, leden van de landencommissies, sponsoren en geïnteresseerden gaan een relatie met ons aan. Daarom hebben we persoonsgegevens nodig.

Daarnaast hebben we gegevens nodig voor de uitvoering van administratieve processen rondom het reserveren en uitbetalen van de toegezegde financiën aan onze talenten.

Hanteren van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is.
Het is voor ons, als Stichting met een Goed Doel , belangrijk om sponsoren en donateurs te hebben en te werven. Hiervoor is onze website een belangrijk communicatiemiddel.
Op onze website brengen wij de ondersteunde talenten en de voorheen ondersteunde talenten in beeld. Hiervoor gebruiken we ( een gedeelte van ) de gegevens uit het standaard intakeformulier. De talenten hebben bij de intake toestemming gegeven om hun persoonsgegevens te gebruiken.

Voor het beschrijven van de talenten op onze website gaan we als volgt te werk:

Ondersteunde talenten:
– talenten alleen met voornaam
– alleen woonplaats vermelden
– informatie over gezin van herkomst  zowel sociaal als financieel
– indien een talent gesponsord wordt, vermelden we dit
Voorheen ondersteunde talenten:
– talenten schuiven door naar deze categorie na het jaarverslag jaar
– worden na 5 jaar uit het overzicht verwijderd, tenzij zij zelf verzoeken om dat al eerder te doen

Zoals gezegd zijn de talenten die op onze website staan hierover geïnformeerd en zijn akkoord gegaan. Dit is bij de lancering van onze nieuwe website, begin 2017, nogmaals gecheckt door de leden van de landencommissies. Vanaf april 2018 wordt op het intakeformulier expliciet om toestemming gevraagd, en wordt hiervoor getekend. Het bovenstaande geldt ook voor de foto’s die wij op de website plaatsen.
Tenslotte geven wij informatie over onze activiteiten, onder andere in de vorm van het Activiteiten- en Financieel Jaarverslag.

Raadplegen van persoonsgegevens
De volledige persoonsgegevens kunnen alleen worden geraadpleegd door bestuursleden en de leden van de landencommissies indien dit nodig is voor het uitvoeren van hun administratieve en financiële  activiteiten.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Talent foundation PvT kan alleen gegevens voor een ander doel, dan waarvoor ze verwerkt zijn, gebruiken als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Dit doet zich uitsluitend voor bij het zoeken en / of koppelen van een sponsor / sponsoren aan (een) specifiek talent.
Verder worden geen gegevens uitgewisseld met derden.


Bewaren van gegevens

In principe worden gegeven van talenten 5 jaar nadat de ondersteuning is afgerond, uit het talenten overzicht op de website verwijderd, tenzij zij zelf verzoeken om dit al eerder te doen
Om oud-bestuursleden en oud-leden van de landencommissies te informeren over ontwikkelingen of activiteiten blijven hun gegevens in het Dropbox archief bewaard.

Regels die gelden bij de verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de daarvoor geldende

wet- en regelgeving.

Vragen of klachten

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je terecht bij

de secretaris van het bestuur. Dit kan door telefonisch contact op te nemen of via info@talentfoundation.nl

Wijzigingen privacy beleid

Talent foundation PvT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het privacy beleid is te raadplegen op onze website www.talentfoundation.nl