Klik op de volgende link voor een pdf van het onderstaande Beleidsplan 2018-2020

BELEIDSPLAN 2018 – 2020

1. Looptijd
Het beleidsplan van de stichting Talent foundation PvT geldt voor de periode van 1 januari 2018
tot en met 31 december 2020.

 

2. Visie en Missie
Talent foundation PvT is een kleine stichting die individuele jonge mensen in kansarme
leefomstandigheden helpt om hun dromen over een betere toekomst waar te maken door
ontwikkeling van bij hen aanwezige talenten en ambities. De stichting is 25 jaar geleden opgericht
door Yvonne Mulder, geïnspireerd door haar vader Peter van Tilburg die haar altijd had
gestimuleerd haar talenten te ontwikkelen en te delen om ook anderen vooruit te helpen. Zijn
missie en initialen geven vorm en naam aan de huidige Talent Foundation PvT, die inmiddels
wereldwijd meer dan 200 jonge mensen heeft kunnen helpen om hun toekomst – en die van hun
omgeving – duurzaam te verbeteren, doordat ze de kans hebben gekregen hun talent te
ontwikkelen. Voorwaarden voor onze ondersteuning aan een talent zijn:
• leeftijd 15 – 25 jaar;
• talentvol, zeer ambitieus, gemotiveerd;
• lokale voorbeeldfunctie.
Op onze website https://talentfoundation.nl zijn de verhalen te vinden over de weg die ze zijn
gegaan om hun dromen te verwezenlijken door het volgen van een opleiding, het leren van een
ambacht of het opzetten van een eigen bedrijfje. Samen vormen zij een eregalerij van gedreven
jonge mensen die door ontwikkeling van hun talent een bestaan hebben kunnen opbouwen als
muzikant, (dieren)arts, verpleegkundige, leraar, tolk, accountant, hotelmedewerker, boer,
schoonheidsspecialist, elektricien, kapper, zanger etc.
Wij ondersteunen talenten in landen waarvoor ter plaatse een duurzame landencommissie actief
is. Wij verwachten van de ondersteunde talenten dat ze in hun leefomgeving met respect voor
mens, milieu en hun omgeving actief bijdragen aan verbeteringen in hun gemeenschap. Ze stellen
zich positief en als voorbeeld op om daarmee een olievlekwerking te creëren in hun omgeving.
De stichting werkt volledig op basis van vrijwilligers die enerzijds vanuit Nederland als lid van het
Bestuur, de Raad van Advies of als Sponsor hun persoonlijke tijd, inspiratie of professionele kennis
en mogelijkheden ter beschikking stellen om middelen voor materiële en financiële
ondersteuning te verwerven en anderzijds door ter plaatse als lid van Landencommissies de
TALENTEN in hun lokale omgeving te identificeren en te begeleiden.

 

3. Kernwaarden en -kwaliteiten

Betrokken
Door de persoonlijke verhalen van de talenten is het bestuur zeer betrokken bij hun ontwikkeling
en gaat steeds de uitdaging aan om financiële middelen te verwerven om hen te ondersteunen.

Verbindend
Samen met lokale organisaties bieden landencommissies aan de geselecteerde talenten intensieve
persoonlijke begeleiding, directe materiële en morele steun en nazorg. Dit heeft ook positieve
invloed op hun families en inspireert hun omgeving.

Overzichtelijk
Wij zijn bewust een kleine, doelgerichte vrijwilligersorganisatie. Onze kracht is de koppeling van
sponsoren in Nederland aan de lokale landencommissies, die talenten selecteren en zorgen voor
passende ondersteuning. Dit in nauwe samenwerking met diverse contactpersonen.
Vertrouwd
De Talent Foundation PvT is sinds meer dan 10 jaar door het Centraal Bureau Fondsenwerving
gecertificeerd en mag op basis van de periodieke toetsing het CBF “Erkend Goed Doel” logo
voeren.

Efficiënt
Voor alle door het bestuur te vervullen en geïnitieerde verplichtingen, activiteiten en diensten
zoeken we naar en vinden we vaak vrijwilligers die bereid zijn om hun eigen talenten kosteloos in
te zetten. Hierdoor zijn de organisatiekosten structureel minder dan 5%, waarvan een belangrijk
deel verbonden is aan de CBF-certificering.

 

4. Beperkingen en verbeterpunten

Vorming landencommissies
De afgelopen jaren werden de landencommissies voor een belangrijk deel gevormd door expats.
We hebben gemerkt dat het aantal expats enorm gedaald is, waardoor de commissies kwetsbaar
bleken. Het bestuur heeft als reactie op deze ontwikkeling een kanteling ingezet van
landencommissies bemenst door expats naar landencommissies met als basis stichtingen /
organisaties waarmee we duurzaam gaan samenwerken. Zo voorkomen we de gesignaleerde
kwetsbaarheid.

Nieuwe bestuursleden
Talent foundation moet veel moeite doen om nieuwe en jongere bestuursleden aan te trekken.
Versterking hebben we nodig op het gebied van social media en ict.

Tijdgebrek
Bestuursleden zijn zeer betrokken bij de ontwikkeling van de talenten in de verschillende landen.
Ook gaan zij steeds de uitdaging aan om financiële middelen te verwerven om de talenten te
ondersteunen. Door gebrek aan tijd en ruimte ( vanwege de combinatie met banen, gezinsomstandigheden
enz.) schieten zij naar hun gevoel wel eens tekort.

 

5. Meerjaren doelstellingen en stappenplan

Om onze ambities te realiseren gaan we in de periode 2018 tot en met 2020 op de diverse
deelaspecten van de Talent Foundation het volgende doen:

Aantal talenten
Er is een duidelijke samenhang tussen het aantal landen en het aantal talenten dat we
ondersteunen. Bij elk nieuw land starten we met 2 talenten. Dit om wederzijds ervaring op te doen
in de samenwerking met de nieuwe landencommissie. Het streven is om in 2018 te groeien naar
ondersteuning van 25 talenten/ jaar. In de jaren 2019 en 2020 willen we doorgroeien naar
structurele ondersteuning van 35 talenten/jaar.

Afronding bestaande ondersteuning
In de komende 3 jaar ronden we de ondersteuning van talenten in Argentinië en Indonesië af.
De talenten die nog bezig zijn met hun traject (2 in Argentinië en 1 in Indonesië) krijgen de
eerder toegezegde ondersteuning tot het moment van afronding van hun opleiding.
Initiatieven voor nieuwe landen
In 2018 gaan we over tot het identificeren van nieuwe samenwerkingsverbanden. Wij werken met
duurzame landencommissies, met leden die lokaal bekend zijn en directe contacten hebben. Bij
voorkeur hebben deze landencommissies hun basis in stichtingen/organisaties waarmee we
duurzaam kunnen samenwerken. Als bestuur gaan we niet alleen reageren op initiatieven van
anderen, maar zelf actief op zoek. Hulpmiddelen zijn het monitoren van CBF gecertificeerde
organisatie en ons oriënteren op de Corruptie-index op landen in Midden- en Zuid-Amerika, die
politiek, economisch en sociale stabiel zijn. Het streven is om in de periode 2018 tot 2020 uit te
breiden met 3 nieuwe landen.

Vorming nieuwe landencommissies
De landencommissies bestaan uit ter plaatse goed ingevoerde mensen. Er moet bij voorkeur een
groep gevormd worden van 4 mensen zodat de commissie bij uitval niet kwetsbaar wordt. Ze
opereren in een qua omvang beperkte regio en hebben genoeg kandidaten. Als het mogelijk is
maakt minimaal 1 Nederlander / Europeaan deel uit van de landencommissie. De leden kijken goed
aan de voorkant naar de kwaliteit van de kandidaten, en voorkomen dat de talentengroep te
eenzijdig is qua samenstelling. Zij staan ook in voor de kandidaten. Het streven is om in de periode
2018 tot 2020 voor elk nieuw land en duurzame landencommissie te vormen.

Verwerving sponsorinkomsten
We zoeken meer ingang bij bedrijven en organisaties die financiële doelstellingen en – ruimte
hebben voor goede doelen. Hierbij zullen we vooral focussen op organisaties die specifiek
aandacht besteden aan Talent ontwikkeling. Daarnaast kijken we naar organisaties die actief zijn
in of betrokkenheid hebben met de landen waarin we talenten ondersteunen. Evenzo kijken naar
verbindingen met de opleidingsrichtingen of ambachtelijke activiteiten van onze talenten.
Hierdoor ontstaan specifieke combinatiemogelijkheden met bedrijven.
We organiseren 1 x per jaar zelf een Talent foundation Event. We brengen zo een hele groep
mensen bij elkaar, waarmee we al een relatie hebben of waarmee we een relatie opbouwen. We
gaan daarnaast selectief in op uitnodigingen om Talent foundation te presenteren tijdens
evenementen van andere organisaties.